Hossein bahrini

حسین بحرینی

Hossein bahrini

حسین بحرینی

  • hossein bahrini

  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی __________________________________________________________________________________________ اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد: یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده: 1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید. 2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید. 3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰ 4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید. امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی __________________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
__________________________________________________________________________________________
اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد:

یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده:
1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید.
2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید.
3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰
4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید.
امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی
__________________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی __________________________________________________________________________________________ اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد: یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده: 1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید. 2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید. 3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰ 4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید. امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی __________________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
__________________________________________________________________________________________
اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد:

یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده:
1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید.
2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید.
3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰
4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید.
امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی
__________________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی ________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی __________________________________________________________________________________________ شاید آموزش ها یکی باشه ولی روش کشیدن بطور کُلّی (یـــــــــــکــــــــــــــی هســـــــــــتـــــند) اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد: یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده: 1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید. 2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید. 3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰ 4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید. امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی __________________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
__________________________________________________________________________________________

شاید آموزش ها یکی باشه ولی روش کشیدن بطور کُلّی (یـــــــــــکــــــــــــــی هســـــــــــتـــــند)

اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد:

یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده:
1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید.
2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید.
3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰
4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید.
امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی
__________________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی __________________________________________________________________________________________ شاید آموزش ها یکی باشه ولی روش کشیدن بطور کُلّی (یـــــــــــکــــــــــــــی هســـــــــــتـــــند) اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد: یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده: 1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید. 2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید. 3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰ 4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید. امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی __________________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
__________________________________________________________________________________________

شاید آموزش ها یکی باشه ولی روش کشیدن بطور کُلّی (یـــــــــــکــــــــــــــی هســـــــــــتـــــند)

اگه خوشتون اومده می تونید آموزش کشیدنشو مطاله کنیــــــــــــد:

یک بنای خشتی سَوت وست است که باروش سیاه قلم وبا مدادHوFو HBوB6وبا استفاده از پاکن خمیری وساده استفاده شده:
1:تمام عناصر را به کمک مداد Fبا خط نشان دهید(می توانید از مداد B6هم استفاده کنید ولی به نوک مداد فشار نیاورید.
2:با مداد Hبه حالت ایستاده(عمودی)طرح کلی را رسم کنید.
3:سایه زدن را با بغل نوک مداد HBشروع کنید.درضمن پیشروی لایه ای رابر روی لایهُ دیگر قرار دهید.جزئیــــــات خـــــــــطی رادر صــــورت لزوم مشخص کنید۰
4سایه های تیره ترو می تونید با مداد B6 بزنید فقــــــط مراقــــــب فشار دستتون باشید.
امید وارم از آموزش نقاشی بالا خوشتون اومده باشه۰ یا علی
__________________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی ________________________________________________________________________________ این نقاشی روی مقوا کشیده شده باستفاده از مداد رنگی فابر و مداد فرچه و با استفاده از پاستر کشیده شده 1)اول طرح کُلی رو روی یه کاغذ A2میکشیم وبعد اونو کپی میکنیم روی مقواA2 2(برای کشیدن عقاب از رنگ های گرم و برای سنگ که روح ندارد از رنگ های سرد 3)برای کشیدن پشت کمر عقاب از پاستر استفاده میکنی از رنگ های سبز و ابی وسفید ________________________________________________________________________________ )

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
________________________________________________________________________________
این نقاشی روی مقوا کشیده شده باستفاده از مداد رنگی فابر و مداد فرچه و با استفاده از پاستر کشیده شده 
1)اول طرح کُلی رو روی یه کاغذ A2میکشیم وبعد اونو کپی میکنیم روی مقواA2 
2(برای کشیدن عقاب از رنگ های گرم و برای سنگ که روح ندارد از رنگ های سرد 
3)برای کشیدن پشت کمر عقاب از پاستر استفاده میکنی از رنگ های سبز و ابی وسفید
________________________________________________________________________________ )

29 0

 

  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی __________________________________________________________________________________________ در این چهره ابتدا با محو کن تیر گی متوسط روی چهره را کشیدم تیرگی مردمک چشم و ابرو را هم ابتدا با محو کن و بعد با کنته ڪشیدم .با هاشورهائی که با مداد کشیدم به شکل دادن چهره پرداختم .برای تیرگیهای زیر بینی و لب و زیر لب و چانه وگردن از هاشورهای بیشتری استفاده کردم۰ __________________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
__________________________________________________________________________________________
در این چهره ابتدا با محو کن تیر گی متوسط روی چهره را کشیدم تیرگی مردمک چشم و ابرو را هم ابتدا با محو کن و بعد با کنته ڪشیدم .با هاشورهائی که با مداد کشیدم به شکل دادن چهره پرداختم .برای تیرگیهای زیر بینی و لب و زیر لب و چانه وگردن از هاشورهای بیشتری استفاده کردم۰
__________________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh @zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی __________________________________________________________________________________________ در طراحی از چهرهای باید کوشید کلید یا رمز آن چـــــهره را پیدا کرد۰ گاه که در طراحی از چهره ای نا موفق هستیم،ممکن است به این علت باشدکه رمــــز را پیدا نکرده ایم۰ رمز این چــــهره حالت چـــــــشــــــمـــــان اوســــــــــــت۰ __________________________________________________________________________________________

@hooman.95 @hosseinbahrini80@zeidabadi_mnz
 #reza #bahrini #hosseinbahrini #hossein_bahrini
 #hossein #reza_pishro #pishro@tabatabaei_shazdeh
@zeidabadi_mnz@hani.bhr@hossenbahrini #نقاشی #حسین_بحرینی #بحرینی #سیاه_قلم #هومن_بحرینی #hossein_bahrini #hosseinbahrini #اموزش
 #اموزش_نقاشی #اموزش نقاشی #اموزش_رایگان #آموزش #حسین_بحرینی
__________________________________________________________________________________________
در طراحی از چهرهای باید کوشید کلید یا رمز آن چـــــهره را پیدا کرد۰ گاه که در طراحی از چهره ای نا موفق هستیم،ممکن است به این علت باشدکه رمــــز را پیدا نکرده ایم۰ رمز این چــــهره حالت چـــــــشــــــمـــــان اوســــــــــــت۰
__________________________________________________________________________________________
  • hossein bahrini
.